top of page

You-Rong Lin & Chin-Chi Hung@2017 ISSMD & 22nd SACST

實驗室林佑容&洪智啟參加2017 ISSMD & 22nd SACST海報展示.

其他同組成員: 張博涵, 黃子娟及張祐瑜.

感謝上述同學將課堂成果進行完美發表!